Có 1 kết quả:

thăng tiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lên cao và tới trước, ý nói tốt đẹp hơn.