Có 1 kết quả:

ngọ phong văn tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tác phẩm bằng chữ Hán của Ngô Thời Sĩ, danh sĩ đời Lê. Ngọ Phong là hiệu của tác giả. Xem tiểu truyện tác giả ở vần Sĩ.