Có 1 kết quả:

bán tiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ hạng người tu luyện Đạo giáo, coi như đã tu được thành tiên một nửa.