Có 1 kết quả:

bán đảo

1/1

bán đảo

giản thể

Từ điển phổ thông

bán đảo