Có 1 kết quả:

bán sàng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nửa giường.
2. Không đầy nửa giường. ◇Dữu Tín 庾信: “Lạc diệp bán sàng, Cuồng hoa mãn ốc” 落葉半床, 狂花滿屋 (Tiểu viên phú 小園賦).
3. Ngày xưa, phần thuế trưng thu trên người đàn ông gọi là “nhất sàng” 一床, chưa có vợ được giảm một nửa, gọi là “bán sàng” 半床.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa giường. Chỉ con trai chưa vợ, đêm nằm có nửa giường.

Một số bài thơ có sử dụng