Có 1 kết quả:

bán kính

1/1

bán kính

giản thể

Từ điển phổ thông

bán kính hình học