Có 1 kết quả:

bán tiệt

1/1

bán tiệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một nửa