Có 1 kết quả:

bán lạp

1/1

bán lạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một nửa