Có 1 kết quả:

bán tí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa cánh tay, tức cái áo ngắn tay.

Một số bài thơ có sử dụng