Có 1 kết quả:

bán tụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa tay áo, tức áo ngắn tay.