Có 1 kết quả:

bán lộ

1/1

bán lộ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa đường, trên đường đi

Một số bài thơ có sử dụng