Có 1 kết quả:

bán thân bất toại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nửa người không cử động được như ý muốn, tức tê liệt nửa người. ☆Tương tự: “thiên phế bất nhân” 偏廢不仁, “thiên phong 偏風, “thiên than” 偏癱, “thiên cổ” 偏估.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa người không cử động được như ý muốn, tức tê liệt nửa người.