Có 1 kết quả:

bán đồ

1/1

bán đồ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa đường, giữa đường