Có 1 kết quả:

hiệp lực

1/1

hiệp lực

giản thể

Từ điển phổ thông

hiệp lực, cùng chung sức