Có 1 kết quả:

hiệp định

1/1

hiệp định

giản thể

Từ điển phổ thông

hiệp định, hiệp nghị, nghị định