Có 1 kết quả:

ty nhân

1/1

ty nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người hèn mọn