Có 1 kết quả:

ty khiếp

1/1

ty khiếp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hèn nhát