Có 1 kết quả:

ti chức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chức vị thấp kém.
2. Thời xưa, quan nhỏ tự xưng với quan trên là “ti chức” 卑職.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức việc thấp hèn. Lời tự xưng khiêm nhường của một viên chức, một vị quan với cấp trên.