Có 1 kết quả:

ty tiện

1/1

ty tiện

giản thể

Từ điển phổ thông

hèn hạ, thấp kém, đê tiện