Có 1 kết quả:

ty bỉ

1/1

ty bỉ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đê tiện, đáng khinh bỉ