Có 1 kết quả:

đơn nhất

1/1

đơn nhất

giản thể

Từ điển phổ thông

đơn nhất, đơn độc, chỉ một