Có 1 kết quả:

thiền vu

1/1

thiền vu

giản thể

Từ điển phổ thông

tộc Thiền Vu thuộc người Hung Nô