Có 1 kết quả:

đơn hướng

1/1

đơn hướng

giản thể

Từ điển phổ thông

một chiều, chỉ một hướng