Có 1 kết quả:

đơn cứ

1/1

đơn cứ

giản thể

Từ điển phổ thông

hoá đơn, biên lai