Có 1 kết quả:

đơn số

1/1

đơn số

giản thể

Từ điển phổ thông

số lẻ