Có 1 kết quả:

đơn điệu

1/1

đơn điệu

giản thể

Từ điển phổ thông

đơn điệu, đều đều, buồn tẻ