Có 1 kết quả:

nam kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất phương nam — Tên thời Pháp thuộc, chỉ Nam phần Việt Nam ( Cochinchine ).

Một số bài thơ có sử dụng