Có 1 kết quả:

nam thiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bầu trời phương nam.
2. Phương nam. Có khi đặc chỉ khu vực “Lĩnh Nam” 嶺南.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bầu trời phương nam. Bầu trời nước Nam. Hát nói của Dương Khuê có câu: » Rõ ràng đệ nhất nam thiên, mang đi sợ để quần tiên mất lòng «.

Một số bài thơ có sử dụng