Có 1 kết quả:

nam định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tỉnh thuộc Bắc phần Việt Nam. Thơ Trần Tế Xương có câu: » Được gần trường ốc vùng Nam định, thua mãi anh em cánh Bắc kì «.

Một số bài thơ có sử dụng