Có 1 kết quả:

nam đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Triều đình phương nam. Đoạn tường tân thanh có câu: » Hoả bài tiền lộ ruổi mau, Nam đình nghe động trống chầu đại doanh «.