Có 1 kết quả:

nam qua

1/1

nam qua

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quả bí ngô, quả bí đỏ