Có 1 kết quả:

nam trình liên vịnh tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ chữ Hán của Ngô Thời Ức, danh sĩ thời Lê mạt.