Có 1 kết quả:

nam bộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vùng đất phía nam.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất phía nam — Một tên thời trước, chỉ Nam phần Việt Nam.

Một số bài thơ có sử dụng