Có 1 kết quả:

bác cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thông hiểu rộng rãi về những sự việc thời xưa — Đồ vật xưa. Đồ cổ.