Có 1 kết quả:

bác đại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rộng lớn, quảng đại. ◇Phương Hiếu Nhụ 方孝孺: “Thánh nhân chi đạo tuy cao thâm bác đại, nhiên kì yếu bất quá hồ tu kỉ dĩ trị nhân” 聖人之道雖高深博大, 然其要不過乎修己以治人 (Tặng Chu Lí tố tự 贈周履素序) Đạo của thánh nhân dù cao sâu rộng lớn, song chủ yếu chẳng qua là để tu thân trị nhân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To rộng.

Một số bài thơ có sử dụng