Có 1 kết quả:

bác sơn hương lô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lư hương hình núi “Bác Sơn” 博山. Sách “Khảo cổ đồ” 考古圖 (Quyển thập) chép: Dưới lư hương đựng nước nóng nấu bằng các chất thơm, hương xông nghi ngút, như hòn núi trong biển bốc hơi.