Có 1 kết quả:

bác dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc đỏ đen. Cuộc đánh bạc.