Có 1 kết quả:

bốc vấn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem bói để đoán việc lành dữ. ◇Tam lược 三略: “Cấm vu chú, bất đắc vi lại sĩ bốc vấn quân chi cát hung” 禁巫祝, 不得為吏士卜問軍之吉凶 (Trung lược 中略).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem bói.