Có 1 kết quả:

bốc tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem bói và xem tướng để đoán cát hung.
2. Tuyển chọn tướng tài.