Có 1 kết quả:

bốc từ

1/1

bốc từ

giản thể

Từ điển phổ thông

lời sấm ngôn trên mai rùa