Có 1 kết quả:

bốc phượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ việc kén vợ.