Có 1 kết quả:

chiếm công vi tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ lấy của chung làm của riêng.