Có 1 kết quả:

chiêm quái

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem quẻ. § Dùng “quái tượng” 卦象 suy đoán cát hung họa phúc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngoại đầu hữu cá Mao Bán Tiên, thị nam phương nhân, quái khởi đích ngận linh, bất như thỉnh tha lai chiêm quái chiêm quái” 外頭有個毛半仙, 是南方人, 卦起的很靈, 不如請他來占卦占卦 (Đệ 102 hồi) Ngoài kia có ông Mao Bán Tiên là người phương Nam, bốc quẻ rất linh ứng, chi bằng mời ông ta đến bói xem một quẻ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi quẻ bói mà đoán việc.