Có 1 kết quả:

quái phệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gieo quẻ để bói toán. ☆Tương tự: “bốc phệ” 卜筮.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gieo quẻ để bói toán.