Có 1 kết quả:

ngoạ bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nằm vì đau ốm, ý nói bị bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng