Có 1 kết quả:

ngoạ kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nằm mà tiếp khách.