Có 1 kết quả:

ngoạ long

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rồng nằm, chưa bay. Chỉ người chưa gặp thời. Đào Duy Từ có làm bài Ngoạ long cương để tự ví mình với con rồng nằm, và so sánh mình với Gia Cát Lượng.