Có 1 kết quả:

ấn tượng

1/1

ấn tượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

ấn tượng, cảm giác