Có 1 kết quả:

ấn loát cơ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Máy in.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Là máy in.