Có 1 kết quả:

ấn định

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quy định, cố định không thay đổi nữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp xếp sẵn rồi, như đã in vào, không thay đổi được.